Zakazy dla detektywa

Oczekiwania klientów w stosunku do detektywów są duże, często daleko wykraczające poza granice prawa.
Niestety istnieją pewne ograniczenia etyczne i przede wszystkim prawne o których mówi Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych i przepisy wykonawcze do  niej.
Obowiązujące prawo ograniczenia te definuje tak:

Art. 6.
Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.
Art. 7.
Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.
Art. 8.

 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.
 2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
 3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:
  1) przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo
  2) zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.
 4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35.

Art. 11.
Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej,
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.
Art. 12.

 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 14.
Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=KkHg%2BrGgB9rPcg2RuxbR71pWH5GgEcewMNj6o4mTidM%2BU3kJx3honFR2Aj4FHsQ4zIyrORkOqjIQRayiKvEQxw8Beoup2SMjesa4O2NzcBJDpDzyk65AyN%2F1G1%2FX%2FzwbjoBvpM%2BBUGXIGOkfeF3VckhbgMI7oPAm6qYvukpEW8g%3D&prvtof=%2BgPk59t4pE1UlXl%2BjiAYlXOetW%2FNw7KaIcGSTRz1cHs%3D&poru=jn6h5%2BBBH664HRUWqiEXErURVPx08OZupIJCv4TJUFXGP2oIf02htgilWlq3I78IrmgL9Vz%2FiParWb1nZHXmnah2aKfO3gNjXPQQtzXQ1QKty4D66RhCo7ypLJ13MOji&">Click here to proceed</a>. </body>